Algemene voorwaarden

Ik adviseer je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en mij. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. Ik kies gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoel daar waar ‘hij’ staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.      Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hóófdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

HTMD – de eenmanszaak HTMD, gevestigd in Amersfoort;

Algemene Voorwaarden – deze algemene voorwaarden van HTMD;

Dienst – de dienst die door HTMD wordt verricht;

Intellectuele Eigendomsrechten – alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;

Opdrachtgever – jij, de opdrachtgever en wederpartij van HTMD bij de Overeenkomst;

Overeenkomst – de overeenkomst van opdracht tussen HTMD en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;

Partij(en) – HTMD en/of Opdrachtgever.

Artikel 2.      Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen HTMD en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.

Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.

HTMD is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

Artikel 3.      Totstandkoming overeenkomst

Offertes en aanbiedingen van HTMD zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van een maand.

Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan HTMD een opdracht verstrekt, is HTMD pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht HTMD niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

Artikel 4.      De Dienst

HTMD verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.

HTMD zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft HTMD het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van HTMD. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de Opdracht en oplevering van de website, schriftelijk aan HTMD te worden gemeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.

HTMD is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.

HTMD zal nooit verantwoordelijk zijn voor diensten die de Opdrachtgever afneemt bij andere partijen. HTMD houdt zich enkel bezig met de overeengekomen Dienst.

Opdrachten die buiten de Dienst vallen, zullen apart gefactureerd worden, onder dezelfde voorwaarden als de lopende Overeenkomst.

Artikel 5.      Verplichtingen Opdrachtgever

De Opdrachtgever verplicht zich om aan HTMD alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die HTMD nodig heeft om de Diensten te verrichten. HTMD mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. HTMD is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor contact met zelf ingeschakelde partijen en derden en kan HTMD niet als contactpersoon inzetten. HTMD mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor overnames en kan HTMD nooit verantwoordelijk stellen.

Artikel 6.      Beëindiging van de Overeenkomst

De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.

Het is HTMD toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. HTMD is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.

Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.

Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullende reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat HTMD in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door HTMD zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.

De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal HTMD vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 7.      Vergoeding en Betaling

Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.

Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van dertig dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn. Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.

Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij HTMD hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.

HTMD is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. HTMD zal de Opdrachtgever ten minste twee (2) maanden voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien HTMD een tariefswijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van één (1) maand in acht nemen.

HTMD is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

Kosten die HTMD maakt in opdracht van Opdrachtgever, zullen één op één doorgefactureerd worden aan Opdrachtgever.

Artikel 8.      Intellectuele Eigendomsrechten

Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan HTMD in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan HTMD een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.

De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij HTMD berusten, blijven bij HTMD.

Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij HTMD.

Onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan al haar betalingsverplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een beperkte, niet- overdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten op het resultaat van de Diensten.

Artikel 9.      Aansprakelijkheid

HTMD is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.

Voor zover HTMD aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst.

HTMD is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop HTMD geen invloed kan uitoefenen.

HTMD is niet aansprakelijk voor contacten en derden die buiten de afgesproken Dienst vallen.

HTMD is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, danwel voor het oplossen daarvan indien dit buiten het contract om in opdracht van Opdrachtgever gedaan is.

Voor zover HTMD bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan HTMD op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met HTMD of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met HTMD.

HTMD is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal. Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de Opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

Artikel 10.    Varia

Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van HTMD aan een derde over te dragen. Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Met het akkoord gaan van de Overeenkomst, zal ook akkoord gegeven worden voor het gebruik van desbetreffende website door HTMD voor het portfolio en op de website van HTMD.

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zuilen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar HTMD gevestigd is.